Wanneer moet ik aan de informatieplicht voldoen?

Verbruikt uw bedrijf of instelling totaal meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas per jaar? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.  Tevens moet u voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u per Wet milieubeheer-inrichting moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd.

Wat houdt het in!

Energiebesparingsplicht
Onze omgeving en Nederland, daar zijn we zuinig op. Zuinig zijn door met z'n allen energie te besparen. Conform de Wet milieubeheer hebben we met elkaar afgesproken dat bedrijven en instellingen verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen, oftewel de bekende energiebesparingsplicht.

Eén keer in de 4 jaar moet u dus rapporteren over uw energiebesparingsplicht. Dit doet u via de informatieplicht energiebesparing of via de onderzoeksplicht energiebesparing.
Verder geldt voor sommige bedrijven ook de rapportageverplichting volgens de Europese Richtlijn Energie Efficientie, oftewel de Energy Efficiency Directive -> de EED. Ook deze heeft een 4-jaarlijkse cyclus. Meer hierover op verduurzaming,eu

De Informatieplicht
De informatieplicht energiebesparing is verbonden aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren aan uw bevoegd gezag, zoals gemeente of provincie. Dit is de informatieplicht.

Onderzoeksplicht energiebesparing vanaf 2023
Gebruikt uw bedrijf 10 miljoen KWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar?
Dan heeft u mogelijk een onderzoeksplicht energiebesparing. Deze is verbonden aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).
De onderzoeksplicht is alleen voor de activiteit gebonden maatregelen, bijvoorbeeld efficiënte elektrische aandrijvingen. De onderzoeksplicht geldt dus niet voor de gebouw gebonden maatregelen, bijvoorbeeld de isolatie van de gebouwschil. Hiervoor geldt altijd de informatieplicht energiebesparing.

Rapporteren 
Geldt de informatieplicht voor u? Dan neemt u als uitgangspunt voor de rapportage de Erkende maatregelenlijst (EML).Op deze lijst staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
Per erkende maatregel geeft u aan of:
• u die wel of niet heeft uitgevoerd;
• u een alternatieve maatregel heeft uitgevoerd.

Heeft u een onderzoeksplicht? Dan moet u zelf een onderzoek uitvoeren naar de mogelijke energiebesparende maatregelen voor uw situatie. U kunt de EML-systematiek dan niet gebruiken om aan de energiebesparingsplicht te voldoen. En dus ook niet voor uw onderzoeksrapportage.

Erkende maatregelenlijst
In de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. De EML bestaat uit drie onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Met de EML kan aan de energiebesparingsplicht worden voldaan. Let op , de EML wordt op dit moment geactualiseerd.

Welke situatie geldt concreet voor u?
Vul dan het stappenplan in op de site van RVO Nederland.

Wanneer is de volgende verplichting?
De eerste uiterlijke indiendatum van de informatieplicht was vóór 1 juli 2019, waarna 4-jaarlijks de informatieplicht opnieuw ingediend wordt bij het eLoket van RVO Nederland. De volgende uiterste datum dat u moet rapporteren voor de informatieplicht, is 1 december 2023. Vanaf 1 juli 2023 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Wat er precies gaat veranderen leest u op Energiebesparingsplicht vanaf 2023.

Tot 1 juli 2023 blijft de energiebesparings- en informatieplicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden. Zo heeft u tijd om u voor te bereiden op de nieuwe verplichtingen. Daarna gaat de nieuwe situatie in.

Heeft uw bedrijf of instelling nog niet aan de informatieplicht voldaan? Voorkom een boete. Regel de informatieplicht energiebesparing nu!

Video Informatieplicht

 

Pragmatisch Stappenplan

Ik wil het geregeld hebben.
Wat kan ik het beste doen?

Er zijn uiteraard meerder wegen die naar Rome leiden. Een pragmatische leidraad:

 1. Eigenaarschap
  Stel een verantwoordelijke binnen de eigen organisatie aan.
 2. Ondersteuning
  Laat uw organisatie door een deskundige (externe adviseur/consultant of eigen medewerker) ondersteunen in het verzamelen, analyseren en rapporten van de energiebesparende maatregelen.
 3. Afstemming
  Stem met de deskundige af welke Erkende Maatregelenlijst(en) toegepast dienen te worden. In de Erkende Maatregelenlijsten staan de maatregelen voor uw bedrijfstak (met bijbehorende randvoorwaarden) met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. U neemt alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
 4. Inventarisatie
  Verzamel alle gevraagde/benodigde data, gegevens en informatie.
 5. Verwerking
  Verwerk de informatie in een overzicht ter bespreking en besluitvorming rondom toepassing van erkende maatregelen. U loopt de lijst met erkende maatregelen door. Voor elke erkende maatregel geeft u aan of u deze hebt toegepast of niet en of u alternatieve maatregelen heeft genomen. Alternatieve maatregelen bent u verplicht om te omschrijven.
 6. Rapporteren
  Stel het rapport samen, conform de door RVO toe te passen methodiek en layout.
 7. Indienen
  Indienen gebeurt in het eLoket van RVO. Hiervoor heeft uw organisatie een eHerkenningsmiddel van minimaal niveau 1 nodig. Het aanschaffen hiervan duurt ongeveer 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden. Deze kunnen per leverancier verschillen.
 8. En dan …
  Uw gemeente of omgevingsdienst controleert uw rapportage en gebruikt de informatie om te controleren of u voldoet aan de energiebesparingsplicht en informatieplicht. Ga aan de slag en maak werk van energie besparen. Rapporteer uw genomen energiebesparende maatregelen wederom in het eLoket.

Wie is verantwoordelijk!

De eigenaar van het gebouw is altijd verantwoordelijk voor de informatieplicht voor de gebouw gebonden maatregelen.

De organisatie die de activiteiten uitvoert is ook altijd verantwoordelijk voor de onderzoeksplicht voor de activiteit gebonden maatregelen. En soms voor de informatieplicht voor de activiteit gebonden maatregelen.

Voor bedrijfstakken waarvoor de gemeente de (milieu)regels bepaalt, heeft de gebouweigenaar namelijk óók de informatieplicht voor de activiteit gebonden maatregelen. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren of winkels. Het staat, in dit voorbeeld de eigenaar van een winkel, uiteraard vrij om zelf een informatieplichtrapportage in te dienen. De energiebesparingsplicht geldt namelijk voor hem of haar wel.

Organisaties en Bureau’s

Instanties en bureau's die u kunnen ondersteunen bij het verduurzamen, energie- en CO2-reductie, wetgeving en opvolgen van projecten.

whc-consultancy.nl
info@whc-consultancy.nl
+31 73 641 2722

captae.nl
info@captae.nl
+31 73 205 0520

verduurzaming.eu
Informatieplatform Verduurzamen

rvo.nl
+31 88 042 42 42

 


InfoMil.nl
Helpdesk