Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren.
Dit is de energiebesparingsplicht.

De energiebesparingsplicht geldt voor locaties van bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) gebruiken.

Hierover moet u eens in de 4 jaar rapporteren middels:
• de 'informatieplicht energiebesparing,
• en mogelijk ook middels de 'onderzoeksplicht energiebesparing''
(vanaf jaarlijks  10 mln kWh of 170.000 m3 gas(eq) en milieu belastende activiteiten) rapporteren.

Voor sommige organisaties geldt ook de Energy Efficiëntie Directive, oftewel de EED-auditplicht. Hierover meer op www.verduurzaming.eu

De informatieplicht.
Uiterlijk 1 december 2023 ingediend!

De informatieplicht energiebesparing geldt voor:
gebouw gebonden maatregelen, zoals isolatie van de gebouwschil.
activiteit gebonden maatregelen, zoals energiezuinige productkoeling.

Welke situatie geldt concreet voor u?
Vul dan het stappenplan in op de site van RVO Nederland.

Bron: RVO Nederland
 #informatieplicht #energiebesparingsplicht #EED

De Informatieplicht

De informatieplicht geldt dus voor locaties die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) gebruiken.  Deze plicht is verbonden aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren aan uw bevoegd gezag, zoals gemeente of provincie.

Dit is de informatieplicht.

Heeft uw bedrijf of instelling nog niet aan de informatieplicht voldaan of nog niet georganiseerd? Voorkom een boete. Regel de informatieplicht energiebesparing nu!

Erkende maatregelen en Rapporteren

Voor de rapportage neemt u als uitgangspunt de meest recente Erkende maatregelenlijst (EML).  Op deze lijst staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Op deze lijst staan waarschijnlijk niet alle energiebesparende maatregelen die u in uw specifieke situatie met deze terugverdientijd kunt uitvoeren. Voor elke toepasselijke erkende maatregel die u niet uitvoert, moet u een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel uitvoeren. Met de alternatieve maatregel moet u net zo veel of meer energie besparen als de erkende maatregel. Heeft u toch niet alle toepasselijke erkende maatregelen of een minimaal gelijkwaardig alternatief hiervoor uitgevoerd? En gaat u dit ook niet doen? Dan moet u alsnog alle energiebesparende maatregelen, die voor uw specifieke situatie een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder, uitvoeren.De overheid vindt de EML voldoende om te voldoen aan de energiebesparingsplicht.

Via de volgende link kunt u de voorgenomen EML maatregelen reeds inzien:
voorgenomen-Erkende-maatregelenlijst-EML_1

Per erkende maatregel geeft u aan of:
• u die wel of niet heeft uitgevoerd;
• u een alternatieve maatregel heeft uitgevoerd.

De EML bestaat uit drie onderdelen:

  1. Gebouwen
  2. Faciliteiten
  3. Processen.

Als een categorie relevant is, moet u voor elke erkende maatregel onder die categorie bepalen of deze voor u van toepassing is. Zo ja? Dan moet u deze maatregel uitvoeren. Bij uw informatieplichtrapportage in eLoket worden deze erkende maatregelen getoond nadat u de relevante categorieën hebt geselecteerd.

N.B. Naar verwachting wordt in juli 2023 een aparte Erkende maatregelenlijst voor glastuinbouwbedrijven in de Staatscourant gepubliceerd. Bent u een glastuinbouwbedrijf? Wacht dan tot die tijd met het invullen van uw informatieplichtrapportage

EML Gebouwen

• Gebouwbeheer / EBS
• Isolatie schil
• Ruimteverwarming
• Ruimtekoeling
• Ruimteventilatie
• Binnenverlichting
• Buitenverlichting
• Warmtapwater

EML Faciliteiten

• Perslucht
• Stoom
• Productkoeling
• ICT / Serverruimte
• Roltrap
• Keukenapparatuur
• Zwembad
• Zonnepanelen
• Stroomvoorziening

EML Processen

• Spuitcabine
• Procesbaden
• Aandrijvingen
• Procesapparatuur
• Proceswarmte
• Proceskoeling
• Datacenter
• Drogen
• Agrarische processen

Wanneer is een maatregel van toepassing?

Als een bepaalde categorie voor uw locatie niet relevant is, dan zijn ook alle erkende maatregelen onder die categorie niet voor u van toepassing. Bijvoorbeeld als u geen bedrijfsrestaurant in uw gebouw heeft, zijn de categorie en de erkende maatregelen voor grootkeukenapparatuur niet van toepassing.

Daarnaast is voor elke erkende maatregel omschreven wanneer deze van toepassing is. Van toepassing houdt in dat voor de beschreven situatie de maatregel zich in 5 jaar of minder terugverdient. Dit hangt bijvoorbeeld af van:

 • De huidige situatie (uitgangssituatie voor de betreffende maatregel);
 • Eventuele economische en technische randvoorwaarden;
 • Of zich een natuurlijk moment voordoet.

Doelmatig beheer en onderhoud

Om zoveel mogelijk energie te besparen moet u uw installaties goed inregelen, beheren en onderhouden. De inregeling moet u periodiek controleren. Dit heet doelmatig beheer en onderhoud (DBO). Hierdoor verdient de investering zich daadwerkelijk terug.

Per erkende maatregel is beschreven welke DBO-actie nodig is om de maatregel optimaal te laten functioneren. Deze DBO-acties zijn onderdeel van de EML-systematiek. Voor sommige installaties zijn de periodieke keuringen op een andere manier wettelijk geregeld.

Bron: RVO Nederland

#WHC #informatieplicht #energiebesparingsplicht #milieuthermometer #eed #onderzoeksplicht #compliance #energiemonitoring #klimaatonderzoek #CO2 #luchtverversing #captae #ambitek #vastgoed #huisvesting #nen2767 #nen3140 #verduurzaming #bedrijfsproces #rvo #adviseur #consultancy

 

Pragmatisch Stappenplan

Ik wil het geregeld hebben.
Wat kan ik het beste doen?

Er zijn uiteraard meerder wegen die naar Rome leiden. Een pragmatische leidraad:

 1. Eigenaarschap
  Stel een verantwoordelijke binnen de eigen organisatie aan.
 2. Ondersteuning
  Laat uw organisatie door een deskundige (externe adviseur/consultant of eigen medewerker) ondersteunen in het verzamelen, analyseren en rapporten van de energiebesparende maatregelen.
 3. Afstemming
  Stem met de deskundige af welke Erkende Maatregelenlijst(en) toegepast dienen te worden. In de Erkende Maatregelenlijsten staan de maatregelen (met bijbehorende randvoorwaarden) met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. U neemt alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
 4. Inventarisatie
  Verzamel alle gevraagde/benodigde data, gegevens en informatie.
 5. Verwerking
  Verwerk de informatie in een overzicht ter bespreking en besluitvorming rondom toepassing van erkende maatregelen. U loopt de lijst met erkende maatregelen door. Voor elke erkende maatregel geeft u aan of u deze hebt toegepast of niet en of u alternatieve maatregelen heeft genomen. Alternatieve maatregelen bent u verplicht om te omschrijven.
 6. Rapporteren
  Stel het rapport samen, conform de door RVO toe te passen methodiek en layout.
 7. Indienen
  Indienen gebeurt in het eLoket van RVO. Hiervoor heeft uw organisatie een eHerkenningsmiddel van minimaal niveau 1 nodig. Het aanschaffen hiervan duurt ongeveer 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden. Deze kunnen per leverancier verschillen.
 8. En dan …
  Uw gemeente of omgevingsdienst controleert uw rapportage en gebruikt de informatie om te controleren of u voldoet aan de energiebesparingsplicht en informatieplicht. Ga aan de slag en maak werk van energie besparen. Rapporteer uw genomen energiebesparende maatregelen wederom in het eLoket.

Wie is verantwoordelijk!

Hoe zit het nu met de verantwoordelijkheid voor de informatieplicht. In het volgende overzicht is deze samenvattend inzichtelijk gemaakt.

Portefeuille Aanpak
Bent u vastgoedeigenaar en u doet mee aan de portefeuilleaanpak?
Dan moet u wel voor al uw gebouwen voldoen aan de informatieplicht. U rapporteert dan de adres- en energiegebruiksgegevens van uw gebouwen. En u voegt uw door het bevoegd gezag goedgekeurde portefeuilleroutekaart als bijlage bij.

Organisaties en Bureau’s

Instanties en bureau's die u kunnen ondersteunen bij het verduurzamen, energie- en CO2-reductie, wetgeving en opvolgen van projecten.

whc-consultancy.nl
info@whc-consultancy.nl
+31 73 641 2722

captae.nl
info@captae.nl
+31 73 205 0520

verduurzaming.eu
Informatieplatform Verduurzamen

rvo.nl
+31 88 042 42 42

 


InfoMil.nl
Helpdesk